ng?n ng?: Vi?t Nam Các m?i giao d?ch c?a các nhà s?n xu?t và nhà cung c?p trên toàn c?u ng??i mua
??ng nh?p. |??ng ky C?ng ty TNHH SX & TM Tan Hi?p Ph??ng > S?n ph?m >Súng phun s?n PRONA R77-SGD
C?ng ty TNHH SX & TM Tan Hi?p Ph??ng
Chi ti?t s?n ph?m
Súng phun s?n PRONA R77-SGD
Category:
Spec:no
Packing:
Usage:
Xem chi ti?t
M? hàng: R77-SGD Th??ng hi?u: Prona Xu?t x?: ?ài Loan B?o hành: 1 n?m
Basic Product Details
 • Production Capacity: per
 • Delivery Time:2013-12-30
 • Min.Order Quantity:  
 • Port:
 • Payment Terms:
 • Main Markets:
Th?ng tin liên h?
 • C?ng ty:C?ng ty TNHH SX & TM Tan Hi?p Ph??ng
 • liên h?:
 • ?i?n tho?i:84-8-37267241
 • Fax:84-8-37267243
 • Email:tanhiepphuong@tanhiepphuong.vn
 • trang web:www.tanhiepphuongtools.com
 • qu?c gia/l?nh th?:Vietnam
 • ??a ch?:
 • m? vùng:
g?i yêu c?u c?a b?n ??n nhà cung c?p này
Mr  
ch? nh?p t? 20 ??n 3000 ch? ti?ng Anh
玛雅吧平台彩票