ng?n ng?: Vi?t Nam Các m?i giao d?ch c?a các nhà s?n xu?t và nhà cung c?p trên toàn c?u ng??i mua
??ng nh?p. |??ng ky C?ng ty c? ph?n c?ng ngh? TBM > S?n ph?m >MáY T?O ?? ?M
C?ng ty c? ph?n c?ng ngh? TBM
Chi ti?t s?n ph?m
MáY T?O ?? ?M
Category:
Spec:no
Packing:
Usage:
Xem chi ti?t
Tên g?i: Honeywell enviracaire EH-188E H?ng s?n xu?t: Kaz – M? T?o ?m d?ng s??ng Kh?ng gay ti?ng ?n An toàn cho các thi?t b? ?i?n trong phòng Giúp cho kh?ng khí lu?n trong lành Thích h?p v?i m?i lo?i th?i ti?t
Basic Product Details
 • Production Capacity: per
 • Delivery Time:2013-12-30
 • Min.Order Quantity:  
 • Port:
 • Payment Terms:
 • Main Markets:
Th?ng tin liên h?
 • C?ng ty:C?ng ty c? ph?n c?ng ngh? TBM
 • liên h?:
 • ?i?n tho?i:84-4-35745891
 • Fax:84-4- 35745892
 • Email:Info@tbmlab.com
 • trang web:www.tbmlab.com
 • qu?c gia/l?nh th?:Vietnam
 • ??a ch?:
 • m? vùng:
g?i yêu c?u c?a b?n ??n nhà cung c?p này
Mr  
ch? nh?p t? 20 ??n 3000 ch? ti?ng Anh
玛雅吧平台彩票