ng?n ng?: Vi?t Nam Các m?i giao d?ch c?a các nhà s?n xu?t và nhà cung c?p trên toàn c?u ng??i mua
??ng nh?p. |??ng ky C?ng Ty C? Ph?n S?n Xu?t Và ??u T? Nguy?n Bá > S?n ph?m >Cà phê b?t nguyên ch?t
C?ng Ty C? Ph?n S?n Xu?t Và ??u T? Nguy?n Bá
Chi ti?t s?n ph?m
Cà phê b?t nguyên ch?t
Category:
Spec:
Packing:
Usage:
Xem chi ti?t


HàThànhcoffee b?t nguyên ch?t (M?c) là s?n ph?m ???c s?n xu?t theo công th?c ??m b?o s? k?t h?p hài hòa gi?a ba lo?i nguyên li?u chính: Arabica, Rubusta và Catimor. V?i v? ??m ?à, th?m mùi cà phê t? nhiên, cà phê M?c ??m b?o s? mang ??n c?m giác thân quen pha l?n ng?c nhiên, cùng s? s?ng khoái khó t? trong m?i tách cà phê.

Cà phê có màu nâu, h?i ?en. Khi u?ng h??ng th?m d?u c?a cà phê mà không gì thay th? ???c, ??ng d? ch?u, ??m ?à

?óng gói : 500, 1000 Gram (theo yêu c?u)

Thành phâm: ?ã xay, ch?a xay, xay tr?c tiêp khi khách ?ên mua hàng

 

Công ty cô? phâ?n s?n xuâ?t và ?â?u t? Nguyê?n Bá
VPGD: Sô? 58B ng? 1 Trâ?n Phú - Hà ?ông - Hà Nô?i
?T: 04.22485686 - 22320446      Hotline: 0973299836

Web: hathanhcoffee.com         Email: congtynguyenba@gmail.com

H? tr? tr?c tuy?n:                    Yahoo & Skype: minhng.dalko

Basic Product Details
 • Production Capacity: per
 • Delivery Time:
 • Min.Order Quantity:  
 • Port:
 • Payment Terms:
 • Main Markets:
Th?ng tin liên h?
 • C?ng ty:C?ng Ty C? Ph?n S?n Xu?t Và ??u T? Nguy?n Bá
 • liên h?:
 • ?i?n tho?i:22320446
 • Fax:
 • Email:caphehat@gmail.com
 • trang web:http://hathanhcoffee.com
 • qu?c gia/l?nh th?:China
 • ??a ch?:S? 58B ng? 1 Tr?n Phú - Hà ??ng - Hà N?i
 • m? vùng:
g?i yêu c?u c?a b?n ??n nhà cung c?p này
 
ch? nh?p t? 20 ??n 3000 ch? ti?ng Anh
玛雅吧平台彩票