ng?n ng?: Vi?t Nam Các m?i giao d?ch c?a các nhà s?n xu?t và nhà cung c?p trên toàn c?u ng??i mua
??ng nh?p. |??ng ky C?ng ty c? ph?n n?ng nghi?p ng?i sao xanh > S?n ph?m >PH?N BóN XANH Chuyên DùNG CHO C?Y L?Y C?, QU?,, H?T...
C?ng ty c? ph?n n?ng nghi?p ng?i sao xanh
Chi ti?t s?n ph?m
PH?N BóN XANH Chuyên DùNG CHO C?Y L?Y C?, QU?,, H?T...
Category:
Spec:
Packing:
Usage:
Xem chi ti?t

* THÀNH PH?N:

- Mg      :   8,99 %                     - Zn    :  17.600 ppm

- S          : 15,61 %                    - Fe    :     8.800 ppm         

- ?? ?m :      10 %                    - Mn   :     1.100 ppm

  * CÔNG D?NG:

- B? xung cân ??i dinh d??ng cho cây, giúp cây tr?ng h?p th? t?t các lo?i phân bón khác.

- T?ng kh? n?ng quang h?p, kích thích phát tri?n b? r?.

- Giúp cây phát tri?n nhanh, t?ng t? l? ra hoa, ??u qu?

- Giúp qu?, c? l?n nhanh, to ??u và màu s?c ??p. T?ng tr?ng l??ng qu? và kh?i l??ng c?

- H?n ch? n?t thân, héo xanh, vàng lá, ??m lá và r?ng lá. Ch?ng th?i qu?, c?, ?en c?, n?t c?...

- Giúp cây ph?c h?i nhanh sau khi b? ng? ??c thu?c BVTV. T?ng s?c ?? kháng, ch?ng ch?u sâu b?nh, th?i ti?t b?t thu?n, h?n ch? th?i c? r?, th?i nh?n.

- T?ng n?ng su?t, ch?t l??ng.

L?u ý: T?t nh?t là k?t h?p v?i ch? ph?m kích r? hoà loãng t??i ho?c phun vào vùng r? cây.

Basic Product Details
 • Production Capacity: per
 • Delivery Time:
 • Min.Order Quantity:  
 • Port:
 • Payment Terms:
 • Main Markets:
Th?ng tin liên h?
 • C?ng ty:C?ng ty c? ph?n n?ng nghi?p ng?i sao xanh
 • liên h?:
 • ?i?n tho?i:03203.848577, 03206.619525
 • Fax:03203848577
 • Email:ngoisaoxanhhd@gmail.com
 • trang web:http://www.vietnamnay.com/ngoisaoxanh
 • qu?c gia/l?nh th?:China
 • ??a ch?:S? 48A, Tam Giang, Thành ph? H?i D??ng, H?i D??ng
 • m? vùng:
g?i yêu c?u c?a b?n ??n nhà cung c?p này
 
ch? nh?p t? 20 ??n 3000 ch? ti?ng Anh
玛雅吧平台彩票