ng?n ng?: Vi?t Nam Các m?i giao d?ch c?a các nhà s?n xu?t và nhà cung c?p trên toàn c?u ng??i mua
??ng nh?p. |??ng ky C?ng ty c? ph?n n?ng nghi?p ng?i sao xanh > S?n ph?m >PH?N BóN XANH Chuyên DùNG CHO RAU ?N TH?N - Lá
C?ng ty c? ph?n n?ng nghi?p ng?i sao xanh
Chi ti?t s?n ph?m
PH?N BóN XANH Chuyên DùNG CHO RAU ?N TH?N - Lá
Category:
Spec:
Packing:
Usage:
Xem chi ti?t

* THÀNH PH?N:

- S          : 15,61 %                    - Mn   :    1.100 ppm

- Mg      :   8,99 %                     - Zn    :  17.600 ppm              

- ?? ?m :      10 %                     - Fe    :    8.800 ppm   

  * CÔNG D?NG:

- Cung c?p các nguyên t? Trung vi l??ng trong quá trình sinh tr??ng phát tri?n c?a cây. Cân ??i dinh d??ng, giúp cây tr?ng h?p th? t?t các lo?i phân bón khác.

- Giúp rau phát tri?n nhanh, lá xanh bóng m??t

- T?ng kh? n?ng quang h?p, kích thích phát tri?n b? r?.

- T?ng s?c ?? kháng, ch?ng ch?u sâu b?nh, th?i ti?t b?t thu?n, h?n ch? th?i c? r?, th?i nh?n.

- Giúp cây tr?ng sinh tr??ng phát tri?n t?t... T?ng n?ng su?t, ch?t l??ng.

L?u ý: T?t nh?t là k?t h?p v?i ch? ph?m kích r? hoà loãng t??i ho?c phun vào vùng r? cây.

Basic Product Details
 • Production Capacity: per
 • Delivery Time:
 • Min.Order Quantity:  
 • Port:
 • Payment Terms:
 • Main Markets:
Th?ng tin liên h?
 • C?ng ty:C?ng ty c? ph?n n?ng nghi?p ng?i sao xanh
 • liên h?:
 • ?i?n tho?i:03203.848577, 03206.619525
 • Fax:03203848577
 • Email:ngoisaoxanhhd@gmail.com
 • trang web:http://www.vietnamnay.com/ngoisaoxanh
 • qu?c gia/l?nh th?:China
 • ??a ch?:S? 48A, Tam Giang, Thành ph? H?i D??ng, H?i D??ng
 • m? vùng:
g?i yêu c?u c?a b?n ??n nhà cung c?p này
 
ch? nh?p t? 20 ??n 3000 ch? ti?ng Anh
玛雅吧平台彩票