ng?n ng?: Vi?t Nam Các m?i giao d?ch c?a các nhà s?n xu?t và nhà cung c?p trên toàn c?u ng??i mua
??ng nh?p. |??ng ky C?ng ty c? ph?n n?ng nghi?p ng?i sao xanh > S?n ph?m >Phan bón Xanh - Chuyên dùng cho cay l??ng th?c
C?ng ty c? ph?n n?ng nghi?p ng?i sao xanh
Chi ti?t s?n ph?m
Phan bón Xanh - Chuyên dùng cho cay l??ng th?c
Category:
Spec:
Packing:
Usage:
Xem chi ti?t

* LI?U DÙNG VÀ CÁCH S? D?NG

- ??i v?i m?: 1gói dùng cho 800-1.000m2 ru?ng m?, chia 2 l?n phun ??u vào ru?ng ngày 5 và 15 sau gieo.

- ??i v?i lúa: 1 gói dùng cho 800-1.000m2 ru?ng lúa phun ho?c r?c vào ngày 15 sau gieo c?y.

- Dùng bón thúc: có th? tr?n chung v?i phân H?u c?, Urê, NPK... r?c ??u vào ru?ng.

- Dùng cho t?t c? các lo?i cây tr?ng và có hi?u qu? su?t quá trình sinh tr??ng và phát tri?n c?a cây

Basic Product Details
 • Production Capacity: per
 • Delivery Time:
 • Min.Order Quantity:  
 • Port:
 • Payment Terms:
 • Main Markets:
Th?ng tin liên h?
 • C?ng ty:C?ng ty c? ph?n n?ng nghi?p ng?i sao xanh
 • liên h?:
 • ?i?n tho?i:03203.848577, 03206.619525
 • Fax:03203848577
 • Email:ngoisaoxanhhd@gmail.com
 • trang web:http://www.vietnamnay.com/ngoisaoxanh
 • qu?c gia/l?nh th?:China
 • ??a ch?:S? 48A, Tam Giang, Thành ph? H?i D??ng, H?i D??ng
 • m? vùng:
g?i yêu c?u c?a b?n ??n nhà cung c?p này
 
ch? nh?p t? 20 ??n 3000 ch? ti?ng Anh
玛雅吧平台彩票