ng?n ng?: Vi?t Nam Các m?i giao d?ch c?a các nhà s?n xu?t và nhà cung c?p trên toàn c?u ng??i mua
??ng nh?p. |??ng ky C?ng ty c? ph?n n?ng nghi?p ng?i sao xanh > S?n ph?m >Phan bón Xanh - Chuyên dùng cho cay l??ng th?c
C?ng ty c? ph?n n?ng nghi?p ng?i sao xanh
Chi ti?t s?n ph?m
Phan bón Xanh - Chuyên dùng cho cay l??ng th?c
Category:
Spec:
Packing:
Usage:
Xem chi ti?t

* THÀNH PH?N:

- Mg      :   8,99 %                     - Zn     : 17.600 ppm

- S          : 15,61 %                    - Mn   :    1.100 ppm

- ?? ?m :      10 %                    - Fe     :    8.800 ppm   

 

* CÔNG D?NG:

- Cung c?p các nguyên t? trung vi l??ng cho cây tr?ng. T?ng s?c ?? kháng, ch?ng ch?u sâu b?nh, th?i ti?t b?t thu?n, giúp cây tr?ng sinh tr??ng phát tri?n t?t...T?ng n?ng su?t, ch?t l??ng nông s?n.

- Cân ??i dinh d??ng, giúp cây tr?ng h?p th? t?t các lo?i phân bón khác.

- Phòng và tr? b?nh tr?ng lá, ch?t chòm trên m?

- Gi?i ??c ??t, ?n ??nh pH ??t, làm t?i x?p ??t, t?ng c??ng kh? n?ng phát tri?n b? r?.

* LI?U DÙNG VÀ CÁCH S? D?NG

- ??i v?i m?: 1gói dùng cho 800-1.000m2 ru?ng m?, chia 2 l?n phun ??u vào ru?ng ngày 5 và 15 sau gieo.

- ??i v?i lúa: 1 gói dùng cho 800-1.000m2 ru?ng lúa phun ho?c r?c vào ngày 15 sau gieo c?y.

- Dùng bón thúc: có th? tr?n chung v?i phân H?u c?, Urê, NPK... r?c ??u vào ru?ng.

- Dùng cho t?t c? các lo?i cây tr?ng và có hi?u qu? su?t quá trình sinh tr??ng và phát tri?n c?a cây.

Basic Product Details
 • Production Capacity: per
 • Delivery Time:
 • Min.Order Quantity:  
 • Port:
 • Payment Terms:
 • Main Markets:
Th?ng tin liên h?
 • C?ng ty:C?ng ty c? ph?n n?ng nghi?p ng?i sao xanh
 • liên h?:
 • ?i?n tho?i:03203.848577, 03206.619525
 • Fax:03203848577
 • Email:ngoisaoxanhhd@gmail.com
 • trang web:http://www.vietnamnay.com/ngoisaoxanh
 • qu?c gia/l?nh th?:China
 • ??a ch?:S? 48A, Tam Giang, Thành ph? H?i D??ng, H?i D??ng
 • m? vùng:
g?i yêu c?u c?a b?n ??n nhà cung c?p này
 
ch? nh?p t? 20 ??n 3000 ch? ti?ng Anh
玛雅吧平台彩票