ng?n ng?: Vi?t Nam Các m?i giao d?ch c?a các nhà s?n xu?t và nhà cung c?p trên toàn c?u ng??i mua
??ng nh?p. |??ng ky C?ng ty c? ph?n n?ng nghi?p ng?i sao xanh > S?n ph?m >PH?N BóN XANH Chuyên DùNG CHO CáC LO?I C?Y TR?NG
C?ng ty c? ph?n n?ng nghi?p ng?i sao xanh
Chi ti?t s?n ph?m
PH?N BóN XANH Chuyên DùNG CHO CáC LO?I C?Y TR?NG
Category:
Spec:
Packing:
Usage:
Xem chi ti?t

* THÀNH PH?N:

- Mg      :   8,99 %                     - Mn    :    1.100 ppm                                         

- S          : 15,61 %                    - Fe      :    8.800 ppm   

- ?? ?m :      10 %                    - Zn       : 17.600 ppm

 * CÔNG D?NG: 

- Cân ??i dinh d??ng, giúp cây tr?ng h?p th? t?t các lo?i phân bón khác.

- Cung c?p các nguyên t? trung vi l??ng cho cây tr?ng. T?ng s?c ?? kháng, ch?ng ch?u sâu b?nh, th?i ti?t b?t thu?n, giúp cây tr?ng sinh tr??ng phát tri?n t?t...

- T?ng kh? n?ng quang h?p, kích thích phát tri?n b? r?. Giúp cây phát tri?n nhanh, t?ng t? l? ra hoa, ??u qu?

- Giúp qu?, c? l?n nhanh, to ??u và màu s?c ??p. T?ng tr?ng l??ng qu? và kh?i l??ng c?.

- H?n ch? n?t thân, héo xanh, vàng lá, ??m lá và r?ng lá. Ch?ng th?i qu?, c?, ?en c?, n?t c?...

- T?ng n?ng su?t, ch?t l??ng, phù h?p cho xu?t kh?u nông s?n.

L?u ý: T?t nh?t là k?t h?p v?i ch? ph?m kích r? hoà loãng t??i ho?c phun vào vùng r? cây.

 

 

 

 


Basic Product Details
 • Production Capacity: per
 • Delivery Time:
 • Min.Order Quantity:  
 • Port:
 • Payment Terms:
 • Main Markets:
Th?ng tin liên h?
 • C?ng ty:C?ng ty c? ph?n n?ng nghi?p ng?i sao xanh
 • liên h?:
 • ?i?n tho?i:03203.848577, 03206.619525
 • Fax:03203848577
 • Email:ngoisaoxanhhd@gmail.com
 • trang web:http://www.vietnamnay.com/ngoisaoxanh
 • qu?c gia/l?nh th?:China
 • ??a ch?:S? 48A, Tam Giang, Thành ph? H?i D??ng, H?i D??ng
 • m? vùng:
g?i yêu c?u c?a b?n ??n nhà cung c?p này
 
ch? nh?p t? 20 ??n 3000 ch? ti?ng Anh
玛雅吧平台彩票