ng?n ng?: Vi?t Nam Các m?i giao d?ch c?a các nhà s?n xu?t và nhà cung c?p trên toàn c?u ng??i mua
??ng nh?p. |??ng ky C?ng ty TNHH MTV Th??ng m?i D?ch v? N?ng s?n Hoàng Phúc Th?nh > S?n ph?m >Bí quy?t design áo l?p
C?ng ty TNHH MTV Th??ng m?i D?ch v? N?ng s?n Hoàng Phúc Th?nh
Chi ti?t s?n ph?m
Bí quy?t design áo l?p
Category:
Spec:
Packing:
Usage:
Xem chi ti?t

Ba gam màu ph? bi?n và th??ng ???c nhi?u l?p ch?n vote ?? ch?n làm áo ??ng ph?c là: tone tr?ng, ?en, và xám. Vì áo ??ng ph?c s? dành cho c? teenboy và teengirl trong l?p nên nh?ng gam màu này s? d? dung hòa nh?t: c? hai bên m?c ??u ukie, tránh ???c tình tr?ng cãi nhau "n?y l?a" vì không bi?t ch?n tone màu nào.

Cùng check tips ?? b?n có th? s? h?u m?t chi?c áo pull siêu ??c - siêu ??p ch? dành riêng cho l?p b?n nhé!
Tuy nhiên có m?t nh??c ?i?m c?a vi?c ch?n nh?ng tone màu này là áo ??ng ph?c c?a các b?n có th? b? tr? nên ??n ?i?u và d? b? trùng l?p v?i các m?u áo khác. Vì v?y, l?a ch?n tone màu này thì các b?n l?i c?n ph?i chú ý nhi?u h?n ??n h?a ti?t, ki?u dáng áo. Ví d? nh? thay vì áo c? tròn các b?n có th? thay th? b?ng áo c? ch? V, áo c? b? d?ng polo ..vv..

Bên c?nh nh?ng gam màu quen thu?c khi làm áo ??ng ph?c nh? ? trên, các b?n hãy th? tham kh?o các m?u áo có tone màu n?i nh?: vàng, ??, xanh, tím... xem sao. ??c bi?t n?m nay khi các tone màu nhi?t ??i r?c r? "lên ngôi" thì ch?c ch?n áo ??ng ph?c c?a các b?n s? c?c kì "ghi ?i?m" ??y.N?u các b?n "b?n kho?n" v? vi?c ch?n tone màu n?i thì s? không h?p v?i "cánh mày râu" trong l?p, ho?c m?i ch? ?em ra "bàn" ai c?ng l?c ??u t? ch?i thì t?i sao không th? ngh? ??n ph??ng án ch?n 2 tone màu: 1 cho teengirl, 1 cho teenboy nh?? Các b?n ch? c?n chú ý ??n t?ng th? thi?t k? chung v? h?a ti?t, ki?u dáng ?? c? 2 lo?i áo ??u gi?ng nhau là ukie r?i.

Thông th??ng khi thi?t k? áo ??ng ph?c, chúng mình th??ng m?c ph?i "c?n b?nh" là có nh?ng h?a ti?t, sologan nào thích ??u cho h?t lên áo khi?n cho áo ??ng ph?c tr? nên "chen chúc" toàn ch? và h?a ti?t vô cùng r?i m?t. ?i?u ?ó khi?n cho áo ??ng ph?c c?a chúng mình hoàn toàn không có tính ?ng d?ng. Vì b?n ch? có th? m?c khi ?i chung v?i l?p ch? ch?ng th? di?n ???c trong hoàn c?nh nào khác.

Vì v?y, khi thi?t k? áo ch?n l?a hình ?nh, h?a ti?t, các b?n c?n có s? cân nh?c k? l??ng. Không nh?t thi?t là ph?i nhi?u h?a ti?t, nhi?u sologan trên áo thì m?i ??p. Ch? c?n tìm ???c hình ?nh, h?a ti?t ??c ?áo, có ý ngh?a riêng v?i c? l?p các b?n là chu?n r?i.


G?i ý cho b?n nhé: h?a ti?t nét v? ?ang là trend hot c?a n?m nay ??y
Áo k? ngang kh?e kho?n, phù h?p v?i c? teenboy và teengirl

 
N?u l?p b?n có kh? n?ng "th?ng nh?t" cao và h?i "quái tính" thì t?i sao không th? "??i gió" v?i nh?ng ki?u h?a ti?t vô cùng ?n t??ng này nh??


Áo k? bàn c? hay ho


Hay m?t chi?c áo in ??y ?? tên các thành viên l?p lên trên


Thay vì ph?n h?a ti?t ? gi?a áo nh? bình th??ng, thi?t k? h?a ti?t l?i ? ph?n c?u vai áo ??n gi?a ng?c


Ph?n thân áo tr?n, nh?n h?a ti?t vào 2 bên c?nh và túi áo

 
Bên c?nh nh?ng thi?t k? áo tr?n thông th??ng, các b?n c?ng hãy th? cân nh?c ph??ng án thi?t k? m?t chi?c áo pull có túi tr??c ng?c xem sao nhé! ??m b?o c?c l? và không lo "??ng hàng". M?t chi?c túi nh? xinh ? ng?c áo, h?a ti?t ???c ??y ra ph?n sau l?ng.
C?c l? và hay ho ph?i không nào?


Không h? ??n ?i?u m?t chút nào ?âu nhé!

 
N?u b?n ?ã tìm ???c m?t vài ý t??ng cho áo ??ng ph?c c?a l?p mình r?i thì gi? cùng nghía qua m?t chút v? công tác "k? thu?t" ?? chu?n b? khi ?i in áo.
Basic Product Details
 • Production Capacity: per
 • Delivery Time:
 • Min.Order Quantity:  
 • Port:
 • Payment Terms:
 • Main Markets:
Th?ng tin liên h?
 • C?ng ty:C?ng ty TNHH MTV Th??ng m?i D?ch v? N?ng s?n Hoàng Phúc Th?nh
 • liên h?:
 • ?i?n tho?i:0986.380.840, 0972.070.975, 0974.014.233
 • Fax:
 • Email:ptunglinh@gmail.com
 • trang web:www.vpstyle.net
 • qu?c gia/l?nh th?:Korea
 • ??a ch?:89 Nguy?n T? Gi?n - P.12 - Qu?n Gò V?p - Tp.HCM
 • m? vùng:
g?i yêu c?u c?a b?n ??n nhà cung c?p này
 
ch? nh?p t? 20 ??n 3000 ch? ti?ng Anh
玛雅吧平台彩票