ng?n ng?: Vi?t Nam Các m?i giao d?ch c?a các nhà s?n xu?t và nhà cung c?p trên toàn c?u ng??i mua
??ng nh?p. |??ng ky C?ng ty TNHH MTV Th??ng m?i D?ch v? N?ng s?n Hoàng Phúc Th?nh > S?n ph?m >Cách ch?n và b?o qu?n áo thun - Vpstyle.net
C?ng ty TNHH MTV Th??ng m?i D?ch v? N?ng s?n Hoàng Phúc Th?nh
Chi ti?t s?n ph?m
Cách ch?n và b?o qu?n áo thun - Vpstyle.net
Category:
Spec:
Packing:
Usage:
Xem chi ti?t


 
 C? cao: Nên m?c áo thun có c?, b? ra bên ngoài ?? rút b?t ?? ng?n c?a c?.

 Vai to, c? ng?n: Áo thun hình c? tim duyên dáng là l?a ch?n s? m?t. Ki?u c? này giúp t?o ?i?m nh?n n?i chi?c áo, khi?n ng??i ??i di?n "quên" m?t nh?ng nh??c ?i?m c?a ng??i ?ang m?c.

 Da tr?ng: ?ây là n??c da d? "?n" các màu c?a áo thun nh?t. Các màu nh? ?? t??i, ?? tím và ?en s? mang l?i cho b?n m?t ?n t??ng khó phai.

 Da ng?m ?en: ??ng ??t nh?ng chi?c áo thun có màu t?i vào t? áo qu?n c?a b?n n?a, nó s? làm cho khuôn m?t b?n không ???c sáng và già ?i trông th?y. Nên ch?n các màu nh?t, d? ch?u nh? h?ng ph?t, xanh l?, tr?ng ?? tôn dáng vóc c?a b?n lên.

 K?t h?p v?i váy: Áo thun ch? h?p nh?t v?i các chân váy d?ng c?ng, kh?e kho?n nh? váy jeans, váy kaki. Không mang áo thun v?i váy l?a, vì nó s? khi?n b?n trông h?i "khác ng??i"

 Di?n v?i qu?n tây: Hãy quên ?i ki?u th?i trang hài h??c này. M?c áo thun v?i qu?n tây ?ng ??ng ?? ?i làm ch?a bao gi? là l?a ch?n c?a nh?ng ng??i có phong cách th?i trang.

 ?i v?i qu?n jeans và soóc: B?n thân áo thun ?ã nói lên phong cách kh?e kho?n và ??n gi?n, nên dù là áo r?ng, áo ôm, có c? hay không c? thì cách m?c v?i qu?n jeans và qu?n soóc v?n ???c chu?ng qua m?i th?i ??i.

 Bí quy?t gi? áo thun ???c b?n ??p:
 
Gi?t áo :
1.    Không nên gi?t chung các màu áo, nh?t là ? l?n gi?t ??u tiên, vì áo thun r?t d? ra màu, n?u b?n gi?t chung, có th? áo s? b? loang màu và làm dính màu cho các qu?n áo còn l?i.
2.    Không nên gi?t áo trong n??c nóng quá 40 ??, n??c nóng có th? làm v?i giãn ra và làm h?ng áo
3.    Nên tránh các lo?i xà bông gi?t t?y m?nh, tuy?t ??i không dùng thu?c t?y, nh?t là trên áo màu nhé.
4.    Tránh dùng các lo?i n??c x? m?m v?i, n?u b?n mu?n áo th?m h?n sau khi gi?t, b?n có th? dùng các lo?i n??c x? th?m. N?u b?n s? d?ng n??c x? m?m v?i, áo thun s? b? giãn r?t nhanh. N??c x? v?i và ph?i b?ng móc treo là m?t b? ?ôi tuy?t v?i n?u b?n mu?n “h?y di?t” chi?c áo yêu thích c?a mình. Ngoài ra n??c x? m?m v?i có th? làm hình in b? m?m và d? bong tróc.
5.    Nên gi?t tay, n?u gi?t máy, b?n nên l?n trái áo, tránh tr??ng h?p m?t hình in c? sát vào thùng gi?t gây tróc hình in.
6.    Không nên v?t áo thun sau khi gi?t, b?n có th? khi?n v?i áo giãn ra và làm h?ng luôn  chi?c áo c?a mình ?ó.
B?o qu?n:
1.    Không nên ?? áo thun ? nh?ng n?i ?m ??t, v?i tính ch?t hút ?m, hút n??c t?t, áo thun d? b? ?m m?c, th?m chí có nh?ng v?t ? trên qu?n áo.
2.    Sau khi m?c áo thun ?i ch?i, v?n ??ng nhi?u ra m? hôi, t?t nh?t là các b?n lên gi?t li?n chi?c qu?n áo, n?u ?? lâu s? có mùi hôi và ?m m?c.
3.    Khi ph?i áo, các b?n nên l?n trái áo ?? ph?i và ph?i ? ch? mát. Ánh m?t tr?i c?ng là m?t nguyên nhân khi?n hình in mau m?t màu ?ó nhé. Áo thun ???c d?t t?t s? có ?? ch?y x? ít h?n, nh?ng ?? h?n ch? s? co giãn c?a áo, b?n nên ph?i ngang áo trên dây. N?u b?n ph?i b?ng móc áo, b?n có th? khi?n áo b? ch?y dài r?t m?t th?m m? ?ó.
4.    Áo thun 100% cotton h?i nhàu khi gi?t xong , khi ?i áo, các b?n tuy?t ??i không ???c ?i lên b? m?t in hình trên qu?n áo nhé, t?t nh?t b?n nên ?i ? nhi?t ?? th?p. B?n nên là m?t trái c?a áo ?? tránh làm ch?t màu s?c c?a v?i, và bong tróc nh?ng hình ?nh, logo, kh?u hi?u in trên áo.

one

one

one

one

one

Basic Product Details
 • Production Capacity: per
 • Delivery Time:
 • Min.Order Quantity:  
 • Port:
 • Payment Terms:
 • Main Markets:
Th?ng tin liên h?
 • C?ng ty:C?ng ty TNHH MTV Th??ng m?i D?ch v? N?ng s?n Hoàng Phúc Th?nh
 • liên h?:
 • ?i?n tho?i:0986.380.840, 0972.070.975, 0974.014.233
 • Fax:
 • Email:ptunglinh@gmail.com
 • trang web:www.vpstyle.net
 • qu?c gia/l?nh th?:Korea
 • ??a ch?:89 Nguy?n T? Gi?n - P.12 - Qu?n Gò V?p - Tp.HCM
 • m? vùng:
g?i yêu c?u c?a b?n ??n nhà cung c?p này
 
ch? nh?p t? 20 ??n 3000 ch? ti?ng Anh
玛雅吧平台彩票