ng?n ng?: Vi?t Nam Các m?i giao d?ch c?a các nhà s?n xu?t và nhà cung c?p trên toàn c?u ng??i mua
??ng nh?p. |??ng ky C?ng ty TNHH MTV Th??ng m?i D?ch v? N?ng s?n Hoàng Phúc Th?nh > S?n ph?m >áo thun c?ng nhan
C?ng ty TNHH MTV Th??ng m?i D?ch v? N?ng s?n Hoàng Phúc Th?nh
Chi ti?t s?n ph?m
áo thun c?ng nhan
Category:
Spec:
Packing:
Usage:
Xem chi ti?t

áo thun cho công nhân và quà t?ng

Basic Product Details
 • Production Capacity: per
 • Delivery Time:
 • Min.Order Quantity:  
 • Port:
 • Payment Terms:
 • Main Markets:
Th?ng tin liên h?
 • C?ng ty:C?ng ty TNHH MTV Th??ng m?i D?ch v? N?ng s?n Hoàng Phúc Th?nh
 • liên h?:
 • ?i?n tho?i:061 2604959
 • Fax:061 8836123 ?
 • Email:dongphucgiahuynh@gmail.com
 • trang web:dongphucgiahuynh.com
 • qu?c gia/l?nh th?:Japan
 • ??a ch?:S? 1801B2, T? 28, ?P V??N D?A, X? PH??C T?N, THàNH PH? BIêN HOà, T?NH ??NG NAI
 • m? vùng:
g?i yêu c?u c?a b?n ??n nhà cung c?p này
 
ch? nh?p t? 20 ??n 3000 ch? ti?ng Anh
玛雅吧平台彩票