ng?n ng?: Vi?t Nam Các m?i giao d?ch c?a các nhà s?n xu?t và nhà cung c?p trên toàn c?u ng??i mua
??ng nh?p. |??ng ky C?ng ty TNHH MTV Th??ng m?i D?ch v? N?ng s?n Hoàng Phúc Th?nh > S?n ph?m >Bánh X?p
C?ng ty TNHH MTV Th??ng m?i D?ch v? N?ng s?n Hoàng Phúc Th?nh
Chi ti?t s?n ph?m
Bánh X?p
Category:
Spec:
Packing:
Usage:
Xem chi ti?t

Bánh x?p th?m ngon x?p giòn thích h?p cho m?i ??i t??ng khách hàng

Basic Product Details
 • Production Capacity: per
 • Delivery Time:
 • Min.Order Quantity:  
 • Port:
 • Payment Terms:
 • Main Markets:
Th?ng tin liên h?
 • C?ng ty:C?ng ty TNHH MTV Th??ng m?i D?ch v? N?ng s?n Hoàng Phúc Th?nh
 • liên h?:
 • ?i?n tho?i:0439274114
 • Fax:0439274114
 • Email:banhkeobaominh@gmail.com
 • trang web:http://www.banhbaominh.com/
 • qu?c gia/l?nh th?:Korea
 • ??a ch?:12 & 16B Hàng Than, Trung tr?c, Ba ?ình, Hà N?i
 • m? vùng:
g?i yêu c?u c?a b?n ??n nhà cung c?p này
 
ch? nh?p t? 20 ??n 3000 ch? ti?ng Anh
玛雅吧平台彩票