ng?n ng?: Vi?t Nam Các m?i giao d?ch c?a các nhà s?n xu?t và nhà cung c?p trên toàn c?u ng??i mua
??ng nh?p. |??ng ky C?ng ty TNHH MTV Th??ng m?i D?ch v? N?ng s?n Hoàng Phúc Th?nh > S?n ph?m >T?i thái lát s?y kh?
C?ng ty TNHH MTV Th??ng m?i D?ch v? N?ng s?n Hoàng Phúc Th?nh
Chi ti?t s?n ph?m
T?i thái lát s?y kh?
Category:
Spec:
Packing:
Usage:
Xem chi ti?t

Tên s?n ph?m: T?i thái lát s?y khô
Màu s?c: màu ??c tr?ng c?a s?n ph?m
N?i tr?ng: H?i D??ng, Vùng ??ng b?ng Sông H?ng Vi?t nam
?? ?m: 4-8%. 
?óng bao: PE. Carton.  
Tr?ng l??ng: 20 --> 30 kg/ thùng, 50kg/bao
Ph??ng pháp s?y: AD
S?n xu?t theo TCCS 03/2011/TLSK. Ki?m nghi?m th?c ph?m s?: 159/2011/KNTP. S? CNTC: 171/2011/YTHD – CNTC. GCN C? s? ?? ?i?u ki?n VSATTP s?: 73/2011/ATTP-CN 
Thành ph?n: C? t?i nguyên ch?t 100%, Vi sinh: Theo Q?46/2007/Q?-BYT. B?o qu?n n?i khô ráo, thoáng mát, tránh ánh n?ng tr?c ti?p.

Basic Product Details
 • Production Capacity: per
 • Delivery Time:
 • Min.Order Quantity:  
 • Port:
 • Payment Terms:
 • Main Markets:
Th?ng tin liên h?
 • C?ng ty:C?ng ty TNHH MTV Th??ng m?i D?ch v? N?ng s?n Hoàng Phúc Th?nh
 • liên h?:
 • ?i?n tho?i:08.36400699
 • Fax:08.36400233
 • Email:info@hoangphucthinh.com
 • trang web:http://www.hoangphucthinh.com
 • qu?c gia/l?nh th?:Japan
 • ??a ch?:229 Nam Hòa, Ph??ng Ph??c Long A, Qu?n 9, Tp.HCM
 • m? vùng:
g?i yêu c?u c?a b?n ??n nhà cung c?p này
 
ch? nh?p t? 20 ??n 3000 ch? ti?ng Anh
玛雅吧平台彩票